Analyzovali sme systém nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu v meste Komárno

Reclay Systems s.r.o. v spolupráci s odbornou organizáciou Za udržateľné Podunajsko v období mesiacov február-marec 2023 analyzoval mieru zaplnenia kontajnerov na triedený zber a komunálny odpad v meste Komárno. Zámerom bolo získať presný prehľad o zložení nádob na triedený zber, odhaliť chyby, ktoré občania pri triedení odpadu robia a identifikovať potenciál triediteľných a opätovne využiteľných zložiek odpadu, ktoré končia v zmesovom odpade. Cieľom je optimalizácia celého systému nakladania s komunálnym odpadom v meste.

Analýza komunálneho odpadu prebiehala náhodným výberom nádob zo stojísk. Komunálny odpad sa následne vysypal na určené plochy, kde sa rozdeľoval na jednotlivé zložky. Prihliadali sme pritom na to, či ide o zložky odpadu, ktoré by sa dali vytriediť alebo o zvyškový odpad, ktorý už nemá ďalšie využitie.

Netriediteľný odpad predstavoval len asi 10 % obsahu zberných nádob zmesového komunálneho odpadu. Takmer 50 % odpadu bol biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Zvyšných približne 40 % predstavovali materiály vhodné na ďalšie využitie a recykláciu.

91 % odpadu by bolo možné ďalej triedene zbierať

Výsledok

Na základe analýzy a zistení sme zostavili odporúčania pre zvýšenie efektivity triedeného zberu, ktoré sa prejavili do konkrétnych opatrení a úpravy systému zberu triedeného odpadu. Cieľom týchto zmien je sprehľadniť a zjednodušiť triedenie odpadu pre občanov.

V meste je taktiež možné triediť odpad aj na zbernom dvore na Harčášskej ceste. V zbernom dvore je možné triediť papier, plasty, sklo, kovy, textil, elektronický odpad a nebezpečný odpad, ako napríklad batérie. Navyše je tu možnosť odovzdania veľkých objemov odpadu, ako napríklad kusov nábytku alebo veľkých kusov elektrospotrebičov.

Veríme, že štúdia a prijaté opatrenia čoskoro prispejú k viditeľným výsledkom v oblasti zlepšenia úrovne triedenia a recyklácie v meste Komárno.

“Naším dlhodobým cieľom je podporovať občanov a obce pri zbere hodnotných materiálov, ktoré nemusia predstavovať záťaž pre životné prostredie, ale naopak, zrecyklované nachádzajú opakované využitie ako vstupné materiály vo výrobe.”

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *