Analyzovali sme obsah nádob určené na zmesové komunálne odpady v Meste Komárno, obec Rovinka, Moča a znečistenie triedených zložiek v obci Svodín

V rámci zlepšenia odpadového hospodárstva sa pravidelne realizujú analýzy odpadu. Tieto analýzy sa vykonávajú buď pred implementáciou nových riešení, aby sa zistil východiskový stav, alebo s určitým časovým odstupom po ich zavedení, aby bolo možné porovnať prínosy zavedených zmien.

Pri zbere komunálneho odpadu sa náhodne vyberie 10 % nádob, ktoré sa následne vysypú a detailne roztriedia na rôzne druhy odpadu. Počas realizácie týchto analýz sme zistili, že viac ako polovicu obsahu nádob tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Tieto analýzy priniesli aj konkrétne výsledky z rôznych lokalít, ktoré odhalili veľké rezervy v triedení odpadu.

V obci Rovinka sa ukázalo, že až 91 % odpadu v nádobách by bolo možné vytriediť. Podobné výsledky sme zistili aj v iných lokalitách. V meste Komárno dosahuje tento podiel až 91,2 %, v obci Moča 88 %.

V obci Svodín 47 % odpadu, ktoré boli vytriedené, nebolo vhodených do správnych nádob a bolo znečistených zvyškami jedál.

Tieto výsledky jednoznačne poukazujú na potrebu intenzívnejšej edukácie obyvateľov o správnom triedení odpadu a zlepšenia infraštruktúry na triedený zber. Zvýšenie povedomia o dôležitosti správneho triedenia odpadu a poskytnutie lepších podmienok na triedenie môže výrazne prispieť k zníženiu množstva odpadu, ktorý končí na skládkach, a podporiť recykláciu biologicky rozložiteľného odpadu.

Spoločnosť REClay systems s.r.o. a organizácia Za udržateľné Podunajsko sa zaviazali pokračovať v týchto analýzach a aktívne pracovať na zlepšení odpadového hospodárstva v slovenských obciach a mestách. Ich cieľom je dosiahnuť, aby čo najväčší podiel odpadu bol správne vytriedený a následne recyklovaný, čím sa prispeje k ochrane životného prostredia a udržateľnému rozvoju.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *